Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu