Tiêu đề LỊCH LÀM VIỆC
Người chủ trì
Địa điểm
Thành phần
Thời gian 26/09/2022
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt
Nội dung chi tiết

ThHai (ngày 26/9/2022)

Hiệu trưởng: làm việc bình thường

Phó hiệu trưởng làm việc bình thường

Thứ Ba (ngày 27/9/2022)

Hiệu trưởng:họp Hội nghị nhà giáo và NLĐ lúc 13g30

Phó hiệu trưởng lhọp Hội nghị nhà giáo và NLĐ lúc 13g30

Th(ngày 28/9/2022)

Hiệu trưởng: họp lệ chi bộ lúc 13g30

Phó hiệu trưởng họp lệ chi bộ lúc 13g30

Thứ Năm (ngày 29/9/2022)

Hiệu trưởng: làm việc bình thường

Phó hiệu trưởng làm việc bình thường

Thứ Sáu (ngày 30/9/2022

Hiệu trưởng: dựhọp KTNB tại sở GD lúc 13g30

Phó hiệu trưởng làm việc bình thường

Thứ Bảy (ngày 01/10/2022)

Hiệu trưởng: làm việc bình thường

Phó hiệu trưởng làm việc bình thường

* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời những cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng chủ trì mà không có thư mời riêng. Đồng thời, có thể thay đổi, điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế./.