• Nguyễn Thị Thiên Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984.166.626
  • Email:
   nguyenthithienan.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Trần Minh Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0988092618
  • Email:
   tranminhthuong.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   01643.195.334
  • Email:
   nguyenthithuytrang.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Kiều Mai Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01228.266.177
  • Email:
   kieumaily.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Ngô Thị Lệ Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01655.363.370
  • Email:
   ngothilenghi.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Lê Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0986.058.890
  • Email:
   lethanhtuan.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thứ Đoàn Thanh Niên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0966.686.757
  • Email:
   nguyenduykhanh.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0972.020.216
  • Email:
   nguyenthitrucly.c3nn@soctrang.edu.vn