• Huỳnh Văn Điện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977715420
  • Email:
   huynhvandien.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Giang Vũ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979.826.802
  • Email:
   giangvubao.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Phan Ngọc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01699.359.787
  • Email:
   phanngochai.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Biện Lưu Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977397123
  • Email:
   bienluutruyen.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0944.250.475
  • Email:
   nguyenthanhlong.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Võ Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01692.482.077
  • Email:
   vothituyetmai.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01263969282
  • Email:
   nguyenthihongdiem.c3nn@soctrang.edu.vn