• Đặng Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977.686.045
  • Email:
   dangthanhtuan.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0966.686.757
  • Email:
   nguyenduykhanh.c3nn@soctrang.edu.vn