Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW 01/01/1970
2 THỦ TỤC: Cấp phát bằng tốt nghiệp THPT, trả hồ sơ học bạ, tuyển sinh 10, chuyển trường, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Quy định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 01/01/1970
3 QĐ 520 SGDĐT ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 01/01/1970
4 QĐ 519 SGDĐT BAN HÀNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 01/01/1970
5 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 01/01/1970
6 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 01/01/1970
7 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2017 01/01/1970
8 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 01/01/1970
9 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 01/01/1970
10 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 01/01/1970
11 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020 01/01/1970
12 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2018 01/01/1970
Tin đọc nhiều
Liên kết website